Coaching metodik

Sammanfattning

Lambents coaching metodik används för närvarande i över hundra utbildningar per år i över trettio länder.

Den har använts för att träna över 12 tusen människor i sextio länder sedan 2001. Den är uppbyggd och levereras med hjälp av principerna för andragogik (vuxenstudier) som engagerar, motiverar och effektivt överför kunskaper och färdigheter till vuxenstuderande.

Lambent International Coaching Certification Training som certifieras av ICC på nivå ett, har utvärderats oberoende enligt universitetsstandarder och har fått en European Quality Award (EQA) 2010 av European Coaching and Mentoring Association.

(EMCC) Därmed uppfylls kraven i International Coach Federation (ICF) ACC Portfolio path.

Upplägget och innehållet i Lambent kursen är utformad för att ge de studerande kunskaper, färdigheter och självutveckling. Den är lämplig för människor på alla nivåer.

Metoden är en integrerad med innehåll från följande coachning modeller:

• Ontological coaching (Fernando Flores, James Flaherty and Julio Ollala)
• Integral studies (Ken Wilber)
• Inner Game and Co active coaching (Laura Whitworth,Timothy Gallwey and Sir John Whitmore)
• Positive Psychology (Martin Seligman)
• Evidence based Coaching (Anthony Grant)
• Neuro-Linguistic programming (John Grinder and Richard Bandler)
• and Behavioural Coaching (Perry Zeus and Suzanne Skiffington)

Metoden lämpar sig för att utveckla chefer och för chefer att använda för att utveckla andra.

International Coaching Community

Lambent coaching metodiken är internationell. Det används uteslutande av International Coaching Community (ICC). ICC är en av de största yrkesorganisationer för coacher i världen. Det grundades 2001 och är ett icke
vinstdrivande företag registrerat i London Storbritannien. Sedan 2001 har 12 tusen coacher i mer än 60 länder utbildats. Det finns för närvarande 46 utbildare världen över som lär ut med denna metod.

Teoretisk bakgrund

Metodiken följer de tre grundläggande coaching kunskapstraditioner.

a) Humanistisk psykologi och verk av Abram Maslow och Carl Rogers.
Huvudprinciperna i humanistisk psykologi är:

– Alla har en gällande erfarenhet av sina egna värderingar och mål.
– Alla vill vara den bästa de kan vara.
– Varje människa är unik och värdefull.
– Alla vill ha möjligheten att fritt välja och utöva sina val.

Dessa är grundläggande principer inom all coaching.

b) Konstruktivism
Denna synpunkt kommer från Cybernetics och verk av Heinz von Foerster. Konstruktivism utvecklar idén att vi hjälper till att skapa den värld vi lever i. Vår uppfattning av verkligheten är lika mycket en konstruktion av våra sinnen som det som är i världen utanför oss. Därför behöver coaching upptäcka världen klienten
konstruerar och inte försöka ge dem rätta svar.

c) Lingvistik

Människor beskriver världen och sig själva med språket. Strukturen i språket formar deras tänkande och begränsar den. Coaching tar hänsyn till hur det språk klienten använder är en ledtråd till hur de tänker på sina problem.

Lambent metodiken är en integrerad modell, baserad på sunda teoretiska grunder och utvecklad från många sätt att tänka:

 • Ontologisk coachning. Ontologisk coaching fokuserar på klientens sätt att vara, det dynamiska samspelet mellan klientens språk, känslor och fysiologi. Det finns en stark betoning på att lyssna och se språkmönster och känslor som uttrycks fysiologiskt. Lambent metodik tar dessa aspekter i åtanke, att klienten är en hel människa med sinne, hjärta och själ. Principerna för ontologisk coaching är huvudsakligen hämtade från skrifter av James Flahert, Fernando Flores och Rafael Echeverria.
 • •Integrerade studier. Skrifter av USA filosofen Ken Wilber har banat väg för detta snabbt växande område för transpersonell psykologi. Den integrerade modellen använder ett antal olika perspektiv för att få en så fullständig förståelse för en situation som möjligt. Den ser på utvecklingslinjer, sinnestillstånd, olika typer av psykologi och utvecklingsstadier. Den använder inre och yttre, individuella och kollektiva perspektiv. Perspektiv är en viktig del av Lambent metodik och integrerande studier ger några mycket användbara sådana.
 • Det inre spelet och Co-aktiv coachning. ”Den inre spel” metoden var mycket viktigt vid utvecklingen av coaching. Skapad av Timothy Gallwey, USA, fokuserar det på att besegra din inre motståndare och bli ditt bästa jag. Metoden fördes till Europa av Sir John Whitmore. Co-aktiv coaching är en modell som ursprungligen utvecklades i USA, av Laura Whitworth. De fyra principerna är att klienter är naturligt kreativa, påhittiga och hela, den behandlar klientens hela liv, klienten sätter agendan och
  coachingrelationen är ett partnerskap. Co-aktiv coaching lägger också vikt vid
  coachens intuition som ett coachverktyg.
 • Positiv psykologi. Positiv psykologi följer Abram Maslows idéer om självförverkligande. Metoden har använts och utvecklats i USA av Martin Seligman. Positiv psykologi fokuserar på mentalt välbefinnande och utforskar positiva känslor och vad människor kan göra för att inflika mer av dem i sina liv. Hopp och optimism som karaktärsdrag ses som mycket viktigt. Detta har lett till en skola av coaching kallas Authentic Happiness Coaching.
 • Neuro – Lingvistisk Programmering (NLP). NLP är ett psykologiskt system som startades av Richard Bandler och John Grinder i USA på sjuttiotalet, och därefter utvecklades av Robert Dilts. NLP studerar strukturen i subjektiva erfarenheter och enastående kommunikatörer för att se hur de uppnått sina resultat. Dess fokus återspeglas i namnet, ”Neuro” för sinnet, ”Linguistic” handlar om språk och
  ”Programmering” handlar om sekvenser av åtgärder för att uppnå ett mål. NLP antar ett pragmatiskt synsätt, som bygger på modeller för spetskompetens, och lär ut många viktiga färdigheter och verktyg som används i coaching.
 • Beteende Coaching. Modellen fokuserar på yttre beteende snarare än inre mål och söker hållbara mätbara förändringar i beteende. Beteende coaching appliceras främst i ett affärssammanhang. Lambent metodiken inser vikten av mätbara resultat för individer, team och organisationer så att effekterna av coaching kan utvärderas ur olika aspekter. Coaching ändrar tankar och känslor och detta leder till
  beteendeförändringar. Beteende Coaching har främst utvecklats av Perry Zeus och Suzanna Skiffington i Australien

Lambent metodik följer också principerna för Evidensbaserad coaching, som definieras: ”Intelligent och noggrann användning av bästa aktuella kunskap som integreras med expert utövare för att fatta beslut om hur man levererar coaching till enskilda coaching klienter och att designa och undervisa coaching utbildningar.” Skaparna av Lambent metodik, Andrea Lages och Joseph O’Connor har skrivit två
böcker om coaching. Deras andra bok, ”How Coaching Works”, nominerades till Financial Times bästa Business Book of the Year 2007.

Metod & struktur

Lambent metodik och design följer principerna för vuxenutbildning (andragogik):

 • Vuxna är självständiga och självstyrda. De vill vara fria att styra sitt eget lärande.
  Utbildare måste vara som handledare, och vägleda deltagarna till sin egen kunskap
  istället för att förse dem med fakta.
 • Vuxna lär sig bäst när deras relevanta erfarenheter och kunskaper i ämnet tillämpas
  och utnyttjas, så att teorier och begrepp relaterar till dennes personliga erfarenheter.
 • Vuxna är målinriktade. Så läraren måste visa deltagarna hur utbildningen kommer att
  hjälpa dem att uppnå sina mål.
 • Vuxna behöver se hur lärandet kan tillämpas i deras arbete eller andra åtaganden
  för att det skall vara av värde för dem.
 • Vuxna är praktiska, med fokus på de delar av en lektion som är relevanta för dem i
  deras arbete.
 • Vuxna måste respekteras.
 • Vuxenutbildning följer Kolbs inlärningscykel: Erfarenhets, Reflektion,
  begreppsbildning och tillämpning.

Strukturen i Lambents coaching utbildning och hur den lärs ut följer dessa viktiga principer. Alla våra instruktörer är mycket erfarna och utbildade specifikt i Lambent metodik och förhållningssätt.

Executive Coaching

Executive Coaching är en mycket viktig tillämpning av coaching. Den Coachar chefer att fatta bättre beslut, fungera bättre med sina team och att tydliggöra sina mål och värderingar. Detta är en enorm hjälp och kan ha stor positiv inverkan på verksamheten. Denna effekt kan mätas ekonomiskt. Fokus i Executive coachning ligger i att utveckla sitt autentiska ledarskap till max, och utveckla andra ledare inom organisationen. Det finns en balans mellan affärsstrategi där coachingens mål måste anpassas med organisatoriska och affärsmässiga mål, och
att coacha den med chefsposition som en unik individ med respekt för hans eller hennes styrkor och utveckla dennes potential. Lambent metoden är väl utvecklad för att göra detta på ett effektivt sätt.

Awarded Methodology

European Quality Award

 

 

The International Coaching Community uses the training programs and methodology created by Lambent. The Lambent coaching methodology was awarded with the European Quality Award (EQA) in 2010 by the European Mentoring & Coaching Council (EMCC), and has been used to train over 12,000 people in 60 countries since 2001.

Get more information

Request more information and we will answer you shortly.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close