NORMER & ETIK

 

Dessa riktlinjer visar de övergripande principer som ICC står för.
Principer vägleder beteende som baseras på värderingar. Dessa säger inte i detalj vad coachen måste göra, men ger riktlinjer inom vilka coachen kan röra sig fritt.

Att ingå avtal till dessa riktlinjer är en förutsättning för medlemskap i ICC.
Riktlinjerna verkar alltid inom ramen för lagarna i det land där coachen är verksam.

ICC varken övervakar eller är ansvarig för sina certifierade coachers arbete. Certifierade ICC Coacher är ansvariga för sitt eget arbete och resultat.

 

Överträdelser av riktlinjer

 

När en klient eller uppdragsgivare anser att en ICC coach har agerat mot satta riktlinjer, ska de först försöka lösa problemet med coachen.

Endera parter kan begära hjälp utav ICC för att hitta en lösning.

Om klienten eller uppdragsgivare fortfarande är missnöjda, kan de göra ett formellt klagomål till ICC styrelse, som kommer att utreda klagomålet och utfärda en rapport.

Vänligen använd detta Klagomåls formulär för att lämna in ditt klagomål.

 

ICC Normer och Etik

 

Dessa är de officiella normer och den etik som International Coaching Community står för. Dessa uppförande normer för professionella coacher har också godkänts av European Mentoring & Coaching Council, International Coach Federation och International Association of Coaching.

 

Förord

 

Coaching innebär att man samarbetar med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential. En professionell coaching relation existerar när coachningen inkluderar ett affärsavtal eller kontrakt som definierar ansvaret för varje part.

Dessa normer är utformade för att fungera som grundläggande etiska riktlinjer för coachning i alla övningssammanhang. De tjänar tre primära mål: att vägleda coachens beteende,att informera coachens klienter, och för att främja allmänhetens förtroende för coaching som en process för professionell och personlig utveckling.

Uppbyggnad

Dessa normer skall läsas och tolkas i sin helhet. De står inte i någon prioriterad ordning.
Olika aspekter av coaching, inklusive frågor som omfattas av dessa normer, kan påverkas av andra gällande yrkesregler. Dessa kan komma i konflikter med, och i vissa ha företrädesrätt till dessa normer. En coach bör dock göra allt för att följa andan och avsikten med dessa normer när de arbetar med sina klienter. Denna insats bör omfatta alla återstående normer som inte är i konflikt med gällande fall.

Dessa normer är än så länge inte reglerade I lag. Trots detta, är det ett faktum att de är godkända och accepterade av respektive organisation.
Detta gör att dessa normer kan ses som erkänd praxis för coacher.

 

Avsnitt 1. Yrkesetiken i det stora hela

 

1) En Coach kommer inte medvetet att göra något offentligt uttalande som är osant eller vilseledande om vad de erbjuder som coach, eller göra falska anspråk i skriftliga handlingar om coaching yrket eller om sina meriter.

2) En Coach ska kunna uppvisa sina coaching kvalifikationer, kompetenser, erfarenheter, certifieringar och referenser.

3) En Coach skall erkänna och hedra andra personers prestationer och inte förvränga dem som sina egna. Coachen är medveten att överträdelse mot detta kan leda till domstolsprövning.

4) En Coach skall alltid sträva efter att vara vaksam så att inte personliga frågor kan påverka, komma i konflikt med, eller störa deras coaching arbete eller deras professionella coaching relationer. När en situation eller omständighet kräver det, kommer Coachen omgående att söka professionell hjälp för att avgöra vilka åtgärder som skall vidtas, bland annat om det är lämpligt att tillfälligt pausa eller avsluta en coaching relation.

5) En Coach kommer att agera i enlighet med dessa etiska normer i all coaching utbildning och coach mentorskap.

6) En Coach skall genomföra och rapportera all forskning med kompetens, ärlighet, och inom erkända vetenskapliga normer och gällande ämnes riktlinjer. Coachens forskning kommer att genomföras med nödvändigt samtycke och godkännande av de inblandade, och med en strategi som kommer att skydda deltagarna från all potentiell skada. Alla forskningsinsatser kommer att genomföras inom lagliga ramar i det land där forskningen bedrivs.

7) En Coach skall noggrant sköta om, lagra och göra sig av med uppgifter från sin coaching verksamhet på ett sådant sätt som främjar sekretess, säkerhet och integritet, samt överensstämmer med gällande lagar och avtal.

 

Avsnitt 2. Intressekonflikter

 

8) En Coach kommer att försöka undvika intressekonflikter och potentiella intressekonflikter och öppet redovisa dessa. Coachen skall erbjuda att avlägsna sig när en sådan konflikt uppstår.

9) En Coach kommer att uppge all förväntad ersättning från tredje part som coachen får betala eller mottaga för remisser gällande klienten, till sina klienter och dess uppdragsgivare. Uppdragsgivare är den enhet (inklusive dess representanter) som betalar för och/eller tillhandahåller coaching tjänsterna.

10) En Coach kommer endast att idka byteshandel för tjänster, varor eller andra
icke-monetära ersättningar när det inte försämrar coaching relationen.

11) En Coach kommer inte medvetet att ta några personliga, professionella, eller monetära fördelar eller dra nytta i sin coach-klient relation, förutom den ersättning som överenskommits i avtal eller kontrakt.

 

Avsnitt 3. Professionellt uppförande med klienter

 

12) En Coach kommer inte medvetet vilseleda eller göra falska påståenden om vad deras klient eller dess uppdragsgivare kommer att få ut av coaching processen, eller från dem som coach.

13) En Coach kommer inte att ge sina potentiella klienter eller uppdragsgivare information eller råd som tränaren vet, eller tror sig veta vara missvisande eller falsk.

14) En Coach ska ha tydliga kontrakt eller avtal med sina klienter och dess uppdragsgivare. Dessa avtal eller kontrakt kommer att respekteras i allt som görs i samband med gällande professionella coaching relationer.

15) En Coach skall noggrant förklara och sträva efter att coaching klienter och dess uppdragsgivare förstår coachingens syfte, allt gällande sekretess, finansiella arrangemang, och andra villkor för coaching avtal eller kontrakt. Detta skall ske innan eller vid det första mötet.

16) En Coach är ansvarig att sätta tydliga, lämpliga och kulturellt känsliga gränser som styr all fysisk kontakt som tränaren kan komma att ha med sina klienter eller dess uppdragsgivare.

17) En Coach ska inte vara sexuellt intim med någon av sina nuvarande klienter eller uppdragsgivare.

18) En Coach skall respektera klientens rätt att avsluta coachingen när som helst under processen, med förbehåll för bestämmelserna i avtalet eller kontraktet, samt vara uppmärksam på indikationer att klienten inte längre har nytta av coaching relationen.

19) En Coach kommer att uppmuntra sina klienter eller uppdragsgivare att göra en förändring, om coachen tror de skulle vara bättre betjänt av en annan coach eller resurs.

20) En Coach skall föreslå sin klient att anlita andra professionella när så bedöms nödvändigt eller lämpligt.

 

Avsnitt 4. Sekretess/Integritet

 

21) En Coach skall upprätthålla högsta möjliga nivå av sekretess gällande all klient -och uppdragsgivare information. En coach skall ha ett tydligt avtal/kontrakt innan de släpper information vidare, om det inte krävs enligt lag.

22) En Coach ska ha tydliga avtal för hur coaching information utbyts mellan coach, klient och uppdragsgivare.

23) När en Coach utbildar nya coacher, ska coachen tydligt förklara sekretessregler för dem.

24) Om en Coach involverar kollegor och övriga personer i arbetet med sina klienter och deras uppdragsgivare så skall tydliga avtal/kontrakt följas, så att sekretess/integritets normer och etiska normer följs i sin helhet, i den mån som är tillämpligt.

Vill du bli coach?

Begär mer information och vi kommer att svara dig inom kort.

    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close